อนุทิน 105345 - สันติสุข

  ติดต่อ

เสนอ อ.สุรพร พงษ์สุวรรณ

ผู้นำเสนอ นายสุนทร เทพปัญญา ช่ือเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้โดยใช้กระบวนการ AIC ข้อดี ขนาดตัวอักษรชัดเจน สีอ่านได้ง่าย การออกแบบพื้นหลังน่าสนใจ เทคนิค

           การเคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้าดี  

ข้อเสีย วิธีการนำเสนอประกอบ Power Point สับสน ไม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ การนำเสนอ Power Point ควรจัดลำดับให้ชัดเจน ประเมิน ในระดับ 2

  เขียน:  

ความเห็น (0)