อนุทิน 105338 - นาย ทองสา สีสมบัติ

ผู้นำเสนอ นายสุนทร เทพปัญญา ชื่อเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้ โดยใช้กระบวนการ AIC

ข้อดี เตรียมเน้ือหาได้ครบทุกบท มีความรู้ในเนื้อดีมาก

ข้อเสีย ใช้เวลาในการนำเสนอมาก

ข้อเสนอแนะ ครวลำดัยเนื้อหาในการนำเสนอ

สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ 3

เขียน 11 Mar 2012 @ 11:57 () แก้ไข 11 Mar 2012 @ 11:58, ()


ความเห็น (0)