อนุทิน #105338

ผู้นำเสนอ นายสุนทร เทพปัญญา ชื่อเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้ โดยใช้กระบวนการ AIC

ข้อดี เตรียมเน้ือหาได้ครบทุกบท มีความรู้ในเนื้อดีมาก

ข้อเสีย ใช้เวลาในการนำเสนอมาก

ข้อเสนอแนะ ครวลำดัยเนื้อหาในการนำเสนอ

สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ 3

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)