อนุทิน 105338 - นาย ทองสา สีสมบัติ

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ นายสุนทร เทพปัญญา ชื่อเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้ โดยใช้กระบวนการ AIC

ข้อดี เตรียมเน้ือหาได้ครบทุกบท มีความรู้ในเนื้อดีมาก

ข้อเสีย ใช้เวลาในการนำเสนอมาก

ข้อเสนอแนะ ครวลำดัยเนื้อหาในการนำเสนอ

สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ 3

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)