อนุทิน 105337 - srisombut apiwatchatchwan

ผู้นำเสนอ คุณนิพนธ์ วงค์กาฬสินธ์ ช่ือเร่ือง การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมบ้านพันนา ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน ข้อดี ผู้นำเสนอนำเสนอได้ดีเนืัอหาสาระชัดเจน เข้าใจง่าย ข้อเสีย ไม่มี ข้อเสนอแนะ พื้นหลัง ใน PowerPiont สีมืด มองไม่เห็นตัวหนังสือ สรุปผลการประเมิน อยู่ในระดับ 3 ดีมาก

เขียน 11 Mar 2012 @ 11:57 ()


ความเห็น (0)