อนุทิน 105324 - สันติสุข

  ติดต่อ

เสนอ อ.สุรพร พงษ์สุวรรณ

ผู้นำเสนอ นายวรวิไล สมบัติ ช่ือเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นท่ีสูง ข้อดี ขนาดตัวอักษรชัดเจน สีอ่านได้ง่าย การออกแบบพื้นหลังน่าสนใจ เทคนิคตการ

           เคลื่อนไหวระหว่างประโยค ระหว่างหน้าดี  การนำเสนอชัดเจนฟังแล้วเข้าใจง่าย

ข้อเสีย เสียงผู้บรรยายเสียงเบาเล็กน้อย ข้อเสนอแนะ ควรมีภาพประกอบในการบรรยายขั้นตอนการอนุรักษ์ ประเมิน ในระดับ 3

  เขียน:  

ความเห็น (0)