อนุทิน 105322 - Mr. NBCA Bounnhot ยอด NAMSENA

ผู้นำเสนอ นายสุนทร เทพปัญญา ชึ่อเรีอง การอนุรักร์มีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ AIC ข้อดี การนำเสนอดี มีการเตยมบทดี ข้อเสีย ตวหนงสีนำเลัก การอทิบายยงใม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ ลีลาการนำเสนอขาตความต่อเนื่อง สรุปผลการประเมิน ปานกลาง

เขียน 11 Mar 2012 @ 11:40 ()


ความเห็น (0)