อนุทิน #105322

ผู้นำเสนอ นายสุนทร เทพปัญญา ชึ่อเรีอง การอนุรักร์มีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ AIC ข้อดี การนำเสนอดี มีการเตยมบทดี ข้อเสีย ตวหนงสีนำเลัก การอทิบายยงใม่ชัดเจน ข้อเสนอแนะ ลีลาการนำเสนอขาตความต่อเนื่อง สรุปผลการประเมิน ปานกลาง

เขียน:

ความเห็น (0)