อนุทิน 105321 - Praepitcha_Auii

  ติดต่อ

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้โดยใช้กระบวนการ AIC (Appreciation Influence Control) กรณีศึกษา ตำบลท่อมเหนือ อำเภอหนองท่อม จังหวัดกระบี่

ผู้นำเสนอ : นายสุนทร เทพปัญญา

ข้อดี : การนำเสนอพูดจาชัดเจน และอธิบายรายละเอียดได้ชัดเจน

ข้อเสีย : ไม่มีนิยามศัพท์เฉพาะ

ข้อเสนอแนะ : ควรเพิ่มนิยามศัพท์ขึ้น

ผลการประเมิน : ระดับ 3

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)