อนุทิน 105320 - srisombut apiwatchatchwan

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ นายสุนทร เทพปัญญา ชื่อเร่ือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้ โดยใช้กระบวนการ AIC ข้อดี เตรียมเน้ือหาได้ครบทุกบท มีความรู้ในเนื้อดีมาก ข้อเสีย ใช้เวลาในการนำเสนอมาก ข้อเสนอแนะ .....ครวลำดัยเนื้อหาในการนำเสนอ สรุปผลการประเมิน .........อยู่ในระดับ 3

  เขียน:  

ความเห็น (0)