อนุทิน 105309 - srisombut apiwatchatchwan

  ติดต่อ

เร่ือง การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ผู้นำเสนอ นายวรวิไล สมบัติมูลวงค์ ข้อดี ผู้นำเสนอเตรียมข้อมูลได้ครบทุกหัวข้อ ข้อเสีย นำเสนอเร็วไปบางอย่างฟังแล้วไม่เข้าใจ ข้อเสนอแนะ ควรมีคำอธิบายแทรกกับเนัือหา สรุปผลการประเมิน .....อยู่ในระดับ 3

  เขียน:  

ความเห็น (0)