อนุทิน #105306

ชื่อเรื่อง : การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง กรณีศึกษาวัฒนธรรมชาวบ้านดอยเลี่ยง ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้นำเสนอ  : นายวรวิไล สมบัติมูลวงค์

ข้อดี : การนำเสนอเสียงดังฟังชัดเจนดี

ข้อเสีย : ภาพพื้นหลัง power point สีฉูดฉาดเกินไปและตัวหนังสือเล็กเกินไป

ข้อเสนอแนะ : ควรใช้สีพื้นหลังที่ดูง่ายกว่านี้ และควรเพิ่มขนาดตัวหนังสือใหญ่ขึ้น

ผลการประเมิน : ระดับ 3

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

ຈະເຂົ້າໄປກອບປີແນວໃດໃບປະເມີນຜົນ