อนุทิน 105302 - นาย นิพนธ์ วงค์กาฬสินธุ์

การวิพากษ์ วิชาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิติศึกษา เสนอ อ.สุรพร พงษ์สุวรรณ ผู้นำเสนอ นางศรีสมบัติ อภิวัฒน์ชัชวาลย์ ชื่อเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาลและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดสกลนคร ข้อดี กระซับไว้ได้เนื้อหา เข้าใจง่าย ข้อเสีย สไลด์ขาดสีสรร ข้อเสนอแนะเพิ่มลูกเล่น ผู้ประเมิน นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธุ์ 5542319116

เขียน 11 Mar 2012 @ 10:56 ()


ความเห็น (0)