อนุทิน 105297 - สยามรัฐ

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ ศรีสมบัติ อภิวัฒน์ชัชวาลย์ ชื่อเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดสกลนคร ข้อดี ทำให้ทราบหลักธรรมาภิบาล

     ทำให้ทราบหลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม

ข้อเสนอนแะ ถ้านำเสนอเกี่ยวกับเครื่องมือการวิจัย ขั้นตอนต่างๆ ในการเก็บข้อมูล สรูปผลการประเมิน ปานกลาง(2) ผู้ประเมิน พระสยามรัฐ ฐิตธัมโม

  เขียน:  

ความเห็น (0)