อนุทิน 105293 - ภควัต

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ นางศรีสมบัติ อภิวัฒน์ชัชวาลย์

ชื่อเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดสกลนคร

ข้อดี 1. power Point ชัดเจน

    2. อภิปรายเข้าใจถึงเนื้อหา

ข้อเสีย -

ข้อเสนอแนะ เพิ่มการอธิบายถึงวิธีการวิจัยให้เข้าใจขึ้น

สรุปผลการประเมิน ในระดับ 3 (มาก)

  เขียน:  

ความเห็น (0)