อนุทิน 105240 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

NTที่หนักอึ้งผ่านพ้นไป เป็นการสอบวัดของสพฐ.พร้อมกันทั่วประเทศ โรงเรียนบ้านหนองผือที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ต้องเตรียมตัวเด็กอย่างหนัก โดยให้ครูแก้ปัญหานักเรียนรายบุคคล และดูมาตรฐานตัวชี้วัดที่เป็นปัญหา ส่วนตัวครูเองสอนหลายชั้นและสุขภาพไม่สู้ดี พาให้ใจคอไม่ดีไปด้วย     สอบ ๒ วัน ๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ วันแรกภาคปรนัย ไม่อาจรู้ได้ว่าเด็กทำข้อสอบเป็นอย่างไร วันที่สองสอบอ่านออกเสียง ครูผู้เป็นกรรมการคุมสอบที่มาจากโรงเรียนอื่น กล่าวชมนักเรียนว่าอ่านคล่อง และให้คะแนนเต็มหลายคน ทำให้คิดได้ว่า ถ้าเด็กอ่านได้ ก็อ่านโจทย์ในข้อสอบได้และถ้าเด็กรอบคอบพอและวิเคราะห์ก่อนตอบ ปีนี้ผลน่าจะออกมาในระดับที่น่าพอใจ

เขียน 09 Mar 2012 @ 19:45 () แก้ไข 07 Apr 2012 @ 20:34, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

 

 

Ico128
 
เรียท่าน ผู้อำนวย .... วันก่อนได้อ่านบทความ...ว่า
 
   มือของครู...คือมือของ...ผู้ให้...น่าภูมิใจนะคะ
 
 
   - ให้ความรู้
   - ให้โอกาส
   - ให้ชีวิต
   - ให้ความคิด
 
โดยเฉพาะท่าน ... เป็นถึงผู้อำนวยการ ... .ให้มากกว่า .... ที่กล่าวมาค่ะ