อนุทิน 105208 - ภิญโญ วรรณสุข

ภิญโญ  วรรณสุข.  (2554).  รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการสร้างสรรค์ภาพด้วยดินสอสี  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์).  พระนครศรีอยุธยา : โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์).

          

บทคัดย่อ

 

            รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการสร้างสรรค์ภาพด้วยดินสอสี  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการสร้างสรรค์ภาพด้วยดินสอสี  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ศึกษาร้อยละความก้าวในการเรียนเรื่องการสร้างสรรค์ภาพด้วยดินสอสีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการสร้างสรรค์ภาพด้วยดินสอสี  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1  ปีการศึกษา  2554  จำนวน 34  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคือ  แบบฝึกทักษะการสร้างสรรค์ภาพด้วยดินสอสี  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบทดสอบเรื่องการสร้างสรรค์ภาพด้วยดินสอสี  และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการสร้างสรรค์ภาพด้วยดินสอสี  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงกึ่งทดลอง  แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  สูตรการหาประสิทธิภาพ (E1/E2)  สูตรการหาร้อยละความก้าวหน้าในการเรียน  ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการพัฒนาสรุปได้ว่า

            1.  แบบฝึกทักษะการสร้างสรรค์ภาพด้วยดินสอสี  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ (E1/E2)  เท่ากับ  83.01/81.32  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  80/80  

            2.  นักเรียนมีร้อยละความก้าวหน้าในการเรียนเรื่องการสร้างสรรค์ภาพด้วยดินสอสีหลังจากเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการสร้างสรรค์ภาพด้วยดินสอสี  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 6  เท่ากับ  53.68  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 25 

            3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการสร้างสรรค์ภาพด้วยดินสอสี  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยรวมและในแต่ละรายการอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

 

เขียน 08 Mar 2012 @ 12:41 ()


ความเห็น (0)