อนุทิน 105079 - นงลักษณ์

วันนี้(3 มีนาคม 2555) ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล(world class standard school) โดยมีโรงเรียนมาตรฐาสากลของจังหวัดนครราชสีมาคือโรงเรียนเมืองนครราชสีมา มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นความรู้ใหม่เพราะอยู่โรงเรียนในถิ่นชนบท เพียงแค่จัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐานของหลักสูตร 2551 ก็ยังยาก เพราะไม่พร้อมทั้งงบประมาณและบุคคล ขอขอบคุณรองผู้อำนวยการสรชา ยันตบุตย์ ,คุณครูศิริพร หวังวัฒนา และคุณครูมุกดาพร พนาสรรค์ ที่นำความรู้ใหม่ ๆ มาถ่ายทอด

เขียน 03 Mar 2012 @ 20:09 ()


ความเห็น (0)