อนุทิน 105045 - phrakhruparut วิสุทธิ์ นริสฺสโร ขาวเกตุ

  วิสัยทัศน์ ( Vision )    

เป็นผู้ให้อย่างสมบูรณ์ เป็นศูนย์ช่วยเหลือ เพื่อการศึกษา พัฒนาความสุขแด่ชนส่วนใหญ่ พันธกิจ ( Mission )

            ใช้ความสามารถของบุคลากรภายในวัดให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และสนับสนุนเทคโนโลยีที่นำมา 
           พัฒนาระบบการบริหารอย่างเป็นระบบ
  เป้าประสงค์ ( Goals )   

เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่สมบูรณ์ และสร้างทัศนะนิสัยใหม่กับผู้เข้ามาสู่วัด พัฒนาบุคลากรในวัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป สร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง พัฒนาต้นแบบของการทำความดี

  กลยุทธ์หลักของวัด                                                                                                       จัดการอบรมผู้บริหารส่วนต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว ตื่นตัว ตลอดเวลา

๑. พัฒนาบุคลากรในวัดให้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน กระจายหน้าที่ของแต่ละบุคคล ๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และการประชาสัมพันธ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๓. ระดมผู้อุปถัมภ์เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ๔. มีส่วนร่วมกับชุมชน พัฒนาอาชีพ พัฒนาแนวคิด จัดอบรมสร้างความเข้าใจด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน

เขียน 01 Mar 2012 @ 20:10 ()


ความเห็น (0)