อนุทิน 104946 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๙๓. ความมั่นคงกับความเปลี่ยนแปลงในบริบทใหม่ของสังคมไทยและสังคมภูมิภาค

เมื่อวันเสาร์ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ผมได้ฟังปาฐกถาอุทัย ดุลยเกษม ครั้งที่ ๑๐ เรื่อง 'กองทัพบกกับความมั่นคงของชาติ' โดยพลโทอักษรา เกิดผล รองเสนาธิการกองทัพบก ที่กรมวิทยาศาสตร์กองทัพบก พล.ต.จเด็ด ใจมั่น เจ้ากรมวิทยาศาสตร์กองทัพบก เป็นเจ้าภาพในนามของลูกศิษย์ปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ ของท่าน ดร.อุทัย ดุลยเกษม ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และพล.ท.อักษรา เกิดผล ผู้แสดงปาฐกถา ก็เป็นลูกศิษย์ของดร.อุทัย ดุลยเกษมเช่นกัน ในอนาคต มิติความมั่นคงของชาติ มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงต่างไปจากอดีตมาก ทั้งในระดับโลก ในประเทศ และในระดับภูมิภาค แนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงจะมีความเชื่อมโยงกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และจะมีความเป็นการทำงานเชิงสังคม พัฒนาความร่วมมือกันในมิติอื่นๆของสังคม มากกว่าจะเน้นใช้พลังอำนาจทางทหารอย่างในอดีต กองทัพและทหารมืออาชีพ ก็จะมีการพัฒนาบทบาทการสร้างความมั่นคงทางสังคมในมิติอื่นๆเพื่อให้สอดคล้องกับภัยคุกคามอย่างใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนและเกิดมากขึ้น เช่น การกอบกู้อุบัติภัย การเผชิญความรุนแรงและการก่อการร้ายในเมือง การปฏิบัติการทางข่าวสารและสื่อทันสมัยในโลกไซเบอร์

เขียน 26 Feb 2012 @ 21:33 ()


ความเห็น (0)