อนุทิน 104941 - ครูบาบินก้าว

ฝากความคิด

ระบบของการศึกษา ที่ผู้ออกแบบทั้งในระบบทุนนิยม สังคมนิยม คอมมิวนิสต์ เสรีนิยม ตัณหานิยม เงินนิยม พุทธนิยม หรือใด ๆ ก็ตาม ได้กำหนดให้ผู้ศึกษารับรู้ในเรื่องที่ต้องการให้รู้ ไม่ให้รับรู้ในเรื่องที่ไม่ต้องการให้รู้

กับความเป็นจริง ที่ได้ไปเรียนรู้มาเองอาจจะเหมือนกัน หรือแตกต่างกันได้...อย่างมากมาย คาดไม่ถึง...

ผู้ที่มีการศึกษาที่เป็นไปเพื่อการลดกิเลส มีวุฒิภาวะจึงจักมองและแยกเจตนาในแต่ละประเภทได้...

ผู้ที่มีการศึกษา ที่เป็นไปเพื่อการลดกิเลส ย่อมจะมีดวงตาแห่งสัมมาปัญญา มองได้อย่างชัดเจนว่า... ชาวโลกในทุกวันนี้ ส่วนมาก กำลังแสดงบทบาทเสมือน คือ ความสุภาพ...หากแท้จริงหยาบคาย ในการขยายอำนาจแห่งการพยายามเป็นใหญ่อันเป็นเป้าหมายในแต่ละด้าน ๆ ให้ได้เห็น

เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบุคคลที่ออกแบบ...

เมื่อตรองและรู้เท่าทันแท้ ก็๋พึงมีสติ..ในการหหาทางแก้ และทางออก ซึ่งนั่นคืือ การพัฒนาตนให้เป็นคนใจพอ...

เขียน 26 Feb 2012 @ 20:26 ()


ความเห็น (0)