อนุทิน 10486 - บัวปริ่มน้ำ

  • วันนี้ ตื่นแต่เช้า เพื่อทบทวนและเตรียมงานหลายอย่าง อาทิ

งานแรก

  • โครงการพัฒนานักวิจัยใหม่ มข.ประจำปี 2551
  • การปฐมนิเทศ วันที่ 12 มิ.ย.2551
  • การประชุมเตรียมงานของอาจารย์พี่เลี้ยง  (Mentor) 17 มิ.ย.51 เวลา 13.30-16.00 น.
  • การเตรียมเอกสาร เพื่อ workshop นักวิจัยใหม่ 2 วัน (27-28 มิ.ย.51) ณ โรงแรมแม่โขงรอยัล อ.เมือง จ.หนองคาย

งานที่สอง

  • เตรียมกรอบประเด็นวิจัยสถาบัน เพื่อเตรียมประกาศรับสมัครวิจัยสถาบัน มข.ประจำปี 2551
  • นัดประชุมคณะกรรมการฯ คาดว่าเป็นวันที่ 25 มิ.ย.51 (เวลาประสานงานกับกรรมการอีกครั้งหนึ่ง)
  • สรุปรายละเอียดทั้งหมด เสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ ประมาณวันที่ 13 ม.ย.51 เพื่อเตรียมออกประกาศต่อไป
  • กำหนดการประกาศฯวิจัยสถาบัน ประมาณต้น ก.ค.51
เขียน 09 Jun 2008 @ 07:06 ()


ความเห็น (0)