อนุทิน 104564 - ผศ. สุพิมล ศรศักดา

  ติดต่อ

ศูนย์บัณฑิตศึกษามหาจุฬาฯอุบล วันนี้๑๒ กุมภาพันธ์ได้เข้าบรรยายวิชาพระพุทธศาสนากับการศึกษา มีนิสติทั้งหมด ๑๙ ท่าน หลังจากได้บรรยายตามหัวข้อแล้วได้มีการซักถาม ประเด็นที่สำคัญคือ"บทบาทของพระสงฆ์ในการจัดการศึกษากับประชาคมอาเซียน" ซึ่งได้แสดงทัศน์ที่หลากหลายมุมมอง ทั้งที่เป็นผลกระทบและผลในทางบวก ที่น่ากังวลก็แต่เรื่องการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยนั้น จะตั้งรับจะปรับเปลี่ยนหรือจะปฏิรูปอย่างไร ยังหาข้อยุติไม่ได้ หากแต่คาดหวังว่าจะเห็นแนวในทางที่วัฒนา ส่วนใหญ่เห็นว่าถ้าคณะสงฆ์จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับรัฐ ให้เป็นหนึ่งตำบลหนึ่งพระมหาหรือดร. หรือหนึ่งตำบลหนึ่งสำนักเรียนนักธรรมหรือปริยัติธรรม และหนึ่งอำเภอหนึ่งสำนักเรียนบาลี ก็น่าจะมีพระมหาอยู่วันหลวงหรือพระดร.มากขึ้นก็จะเอื้อต่อการบริหารกิจการของคณะสงฆ์มากยิ่งขึ้น คาดว่าประเภทออกมาเต้นเป็นคลิป หรือการออกเรื่ยไรชาวบ้านหรือออกบิณฑบาตรเวียนจากเช้าจรดเที่ยง ก็อาจลดน้อยลงเพราะคุณภาพแห่งการศึกษา.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)