อนุทิน 104517 - ครูอรุณี

              

 

                      Knowledge

 

                        

What is "First name" and what is "Last name"?

    -First name is Surname?

and

    -Last name is your name right?

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นอังกฤษ
What does first name mean?
The meaning of first name .
1. first name [noun]
คำแปล/ความหมาย : ชื่อ

Definition : the name that precedes the surname
Synonym : forename, given name

 

ดิกชันนารี อังกฤษเป็นไทย

2.last name [noun, นาม]
คำแปล/ความหมาย : นามสกุล
Synonym : surname
คำที่เกี่ยวข้อง : ชื่อสกุล

FIRST NAME/GIVEN NAME


        Now that few people know what a “surname” is, we usually use the term “last name” to designate a family name, but in a host of languages the family name comes first. For instance, “Kawabata” was the family name of author Kawabata Yasunari. For Asians, this situation is complicated because publishers and immigrants often switch names to conform to Western practice, so you'll find most of Kawabata’s books in an American bookstore by looking under “Yasunari Kawabata.” It’s safer with international names to write “given name” and “family name” rather than “first name” and “last name.”

First name

     A given name, in Western contexts often referred to as a first name, is a personal name that specifies and differentiates between members of a group of individuals, especially in a family, all of whose members usually share the same family name (surname). A given name is purposefully given, usually by a child's parents at or near birth, in contrast to an inherited one such as a family name.

In most European (and Europe-derived) cultures, the given name usually comes before the family name (though generally not in lists and catalogs), and so is known as a forename or first name; but the family name traditionally comes first in Hungary, parts of Africa and most of East Asia (e.g. China, Japan, Korea and Vietnam). In East Asia, even part of the given name may be shared among all members of a given generation in a family and the family's extensions, to differentiate those generations from other generations.

Under the common Western naming convention, people generally have one or more forenames (either given or acquired). If more than one, there is usually a main forename (for everyday use) and one or more supplementary forenames; but sometimes two or more carry equal weight. Beyond preceding the surname there is no particular ordering rule for forenames. Often the main forename is at the beginning, resulting in a first name and one or more middle names, but other arrangements are quite common.

Given names are often used in a familiar and friendly manner in informal situations. In more formal situations the surname is used instead, unless it is necessary to distinguish between people with the same surname. The idiom "on a first-name basis" (or "on first-name terms") alludes to the familiarity of addressing another by a given name.

The western style of having both a family name (surname) and a given name (Christian name or forename) is far from universal. In many countries it is common for ordinary people to have only one name Last  name  (Family name)

   Having both a family name (Chaz) and a Chasits ("first name", "forename", or "Christian name") is far from universal. In many countries it is common for ordinary people to have only one name 

   In many cultures (particularly in European and European influenced cultures in the Americas, Australia, etc., as well as the Middle East, South Asia, and most African cultures), the family name is normally the last part of a person's name. In other cultures, the family name comes first. The latter is often called the Eastern order because Europeans are most familiar with the examples from East Asia, specifically China, Korea, Japan and Vietnam. The Eastern order is also used in Hungary and in parts of Africa. Since family names are normally written last in European societies (except in Hungary), the term

last name is commonly used for family name, while in East Asia (with vertical writing) the family name may be referred to as upper name 

      In an English-speaking context, family names are most often used to refer to a stranger or in a formal setting, and are often used with a title or honorific such as Mr, Mrs, Ms, Miss, Dr, and so on. Generally the given name, first name, forename, or personal name is the one used by friends, family, and other intimates to address an individual. It may also be used by someone who is in some way senior to the person being addressed. This practice also differs between cultures; see T-V distinction.

     In this article, family name and surname both mean the patrilineal (literally, father-line) surname, handed down from or inherited from the father's line or  patriline, unless explicitly stated otherwise. Thus, the term "maternal surname" means the patrilineal surname which one's mother inherited from either or both of her parents. Matrilineal ('mother-line') surnames, passing from mothers to daughters, are discussed elsewhere to avoid complicating this large article

 

Exercise

1.   If my name is ARUNEE WORAYOTHA

should I put....

A. "FIRST NAME" = ARUNEE and "LAST NAME" = WORAYOTHA

or

B. "FIRST NAME" = WORAYOTHA and "LAST NAME" = ARUNEE

Which  one is  correct ?

Answer..................

2.  นักเรียนศึกษาเนื้อหา  first  name  , last  name   และสรุปความสำคัญของความหมาย และการนำไปใช้จากเนื้อหาสาระ (Knowledge) ที่นักเรียนอ่านข้างบนโดยเสนอความหมายเป็น Concept ย่อๆ  1 หน้ากระดาษ

***ให้นักเรียนทำ  Exercise (ข้อ 1-2)   ส่งครู  และดำเนินการส่งทาง e-mail  ภายในวันที่ .........

 

เขียน 10 Feb 2012 @ 10:04 () แก้ไข 10 Feb 2012 @ 21:49, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

คุณครูน่าจะเขียนเป็นบันทึกดีกว่านะคะ จะได้ใส่คำสำคัญไว้เพื่อการเก็บรวบรวมและจัดการได้ง่ายในภายหลังค่ะ