อนุทิน 104412 - K II

K II
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

offense ภาคความผิด

เขียน 06 Feb 2012 @ 16:22 () แก้ไข 07 Feb 2012 @ 10:12, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของกฎหมายอาญาก็คือ การป้องกันการกระทำผิดกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสังคม ซึ่งจะมีการบัญญัติไว้ว่า การกระทำใด(รวมการละเว้นการกระทำ) มีความผิดตามกฎหมาย กล่าวคือ "ไม่มีกฎหมายไม่มีความผิด" หรือ "ไม่มีโทษถ้าไม่มีกฎหมายกำหนด" (ละติน: nulla poena sine lege, นุลลาโพนาซีเนเลเก)

ขอบข่ายของกฎหมายอาญา (Scope of Criminal Law) มีการศึกษาใน 3 เรื่องด้วยกัน คือ เรื่องอาชญาวิทยา (Criminology) เรื่องความรับผิดทางอาญา (Guilty) และ เรื่องทัณฑวิทยาหรือการลงโทษ (Punishment)

หรืออาจแยกเป็น 3 แนวทาง

1. แนวอาชญาวิทยา (Criminology)

2. แนวสารบัญญัติ (Code law)

3. แนววิธีสบัญญัติ (Procedure of law)

แนวทางการใช้กฎหมายอาญา ปัจจุบัน มีข้อโต้แย้งกัน 2 แนว คือ แบบเน้นการป้องกัน (Crime protection) และ แบบเน้นขั้นตอนวิธีการตามกฎหมาย (Due process) เช่น การจับกุมคุมขังผู้ต้องหาต้องถูกต้องตามขั้นตอน การใช้พยานหลักฐานต้องโดยมาโดยชอบ ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกานำมาใช้ โดยเชื่อว่าบุคคลอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน และมีหลักประกันเรื่องสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชน (Individualism) มีสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สิทธิของเด็กและเยาวชนในการกระทำผิดทางอาญา

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/449433

การหันเหเด็กหรือเยาวชนที่กระทำผิดอาญาออกไปจากกระบวนการยุติธรรม

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/449399

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ..