อนุทิน 104112 - ผศ. สุพิมล ศรศักดา

วันนี้ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ มหาจุฬาฯอุบลราชธานี จัดให้มีการสอบวิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตจำนวน ๖ รูป ประธานคณะกรรมการสอบคือ ผศ.ดร.พระมหาทวี มหาปุญฺโญ กรรมการประกอบด้วย รศ.สมหมาย ชินนาค ดร.เรืองเดช เขจรศาสตร์ ผศ.ดร.ชื่น ศรีสวัสดิ์ และพระครูสมุห์เฉวียน กตปุญฺโญ ภาคเช้านี้ นิสิตที่เข้าสอบจำนวน ๑ รูป ภาคบ่าย ๒ รูป

 

เขียน 26 Jan 2012 @ 11:01 () แก้ไข 26 Jan 2012 @ 11:36, ()


ความเห็น (0)