อนุทิน #104112

  ติดต่อ

วันนี้ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ มหาจุฬาฯอุบลราชธานี จัดให้มีการสอบวิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต นิสิตจำนวน ๖ รูป ประธานคณะกรรมการสอบคือ ผศ.ดร.พระมหาทวี มหาปุญฺโญ กรรมการประกอบด้วย รศ.สมหมาย ชินนาค ดร.เรืองเดช เขจรศาสตร์ ผศ.ดร.ชื่น ศรีสวัสดิ์ และพระครูสมุห์เฉวียน กตปุญฺโญ ภาคเช้านี้ นิสิตที่เข้าสอบจำนวน ๑ รูป ภาคบ่าย ๒ รูป

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)