อนุทิน 103901 - นงลักษณ์

15 มกราคม 2555 09.30 -12.00 รายวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ การเตรียมตัวล่วงหน้า จัดทำpptเรื่อง การใช้ km ในการพัฒนาองค์กรของทรู นำเสนอหน้าชั้นเรียน ความรู้ที่ได้รับ - ความสำเร็จขององค์กรที่ใช้ km เช่น ทรู มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปูนซิเมนต์ไทย - ศึกษาเอกสารงานวิเคราะห์บทความเรื่องจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยไทยคือไม่ได้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การบ้าน แสดงความคิดเห็นต่อความสำเร็จขององค์กรที่ใช้km และนำมาใช้ในสถานศึกษาได้ อย่างไร บรรยากาศการเรียนรู้ ประทับใจในการแสดงออกของนักศึกษาโดยการทำพิธีไหว้ครูในห้องและการให้โอวาทของอาจารย์ผู้สอนโดยเฉพะคำพูดของอาจารย์ที่ว่า อย่าให้แต่ความรู้เด็กแต่ให้ความรักและความเข้าใจเขาให้มาก ทำหน้าที่ครูให้เต็มที่

เขียน 17 Jan 2012 @ 21:52 ()


ความเห็น (0)