อนุทิน 103809 - สุนทรีย์

ความรู้ คือ เป็นความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนที่สุด ประเภทของความรู้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. TACIT KNOWLEDGE คิดเป็น 80% เป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล 2. EXPLICIT KNOWLEDGE คิดเป็น 20% เป็นความรู้ของบุคคลที่ได้นำออกมาเผยแพร่สู่ภายนอก ได้แก่ ตำรา CD ที่นำมาเผยแพร่ต่อได้ ความหมายของ KM RYOKO TOYAMA KM หมายถึง การจัดการเพื่อเอื้อให้เกิดความรู้ใหม่โดยใช้ความรู้ที่มีอยู่และประสบการณ์ของคนในองค์การอย่างมีระบบเพื่อพัฒนานวัตกรรม ที่จะทำให้มีควมได้เปรียบเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ WORD BANK KM หมายถึง การรวบรวมวิธีปฏิบัติขององค์กร และกระบวนการที่เกี่ยวกับการสร้าง การนำมาใช้ การเผยแพร่ความรู้ และบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ สรุปความหมายของ KM KM เป็นกระบวนการในการนำความรู้ที่มีอยู่หรือที่ได้จากการเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ โดยกระบวนการต่างๆ เช่น การสร้าง รวบรวม จัดเก็บ แลกเปลี่ยน ใช้ กระบวนการในการทำ KM 1. การค้นหาความรู้ 2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 4. การประมวลและกรั่นกรองความรู้ 5. การเข้าถึงความรู้

โดยทั่วไปมี 2 ลักษณะ คือ
1. การป้อนความรู้
2. การให้โอกาสใช้ความรู้
  1. การแบ่งปัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  2. การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทิศทาง / ค่านิยมขององค์การ
เขียน 15 Jan 2012 @ 07:42 ()


ความเห็น (0)