อนุทิน 103777 - OTs panadsada thabohung

พฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2555 การนำเสนอในวิชา Seminar in occupational therapy II

 จากการฟังการนำเสนอของเพื่อนนักศึกากิจกรรมบำบัดด้วยกันนี้ รู้สึกประทับใจการนำเสนอของเพื่อน ๆ ทุกคน  โดยเฉพาะการนำเสนอของนางสาวกีรตินุช ที่เป็นการนำเสนอในกรณีศึกษาที่เป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โดยพยาธิสภาพดังกล่าวนี้ส่งผลต่อความสามารถทางด้านร่างกายคือ ด้านการเคลื่อนไหว ด้านการสื่อสาร 
• ปัญหาด้านการสื่อสารนี้ เพื่อนเน้นไปที่การฝึกให้ผู้ป่วยสามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ เช่น การบอกความต้องการเมื่อหิวน้ำ พูดชื่อสิ่งของใกล้ตัว 
• และการที่ผู้ป่วยไม่สามารถกลับไปทำงานเดิมได้นั้น เนื่องมาจากปัญหาด้านการสือสารและด้านการเคลื่อนไหวร่วมด้วย ดังนั้นเพื่อนจึงให้การฝึกเพื่อให้สามารถทำ หรือค้นหากิจกรรมที่ทำในเวลาว่างได้ เนื่องจากไม่สามารถกลับไปทำงานเดิมได้
กรณีนี้หากผู้ฟังมีบทบาทในการฝึกกรณีศึกษาในครั้งนี้ ก็จะเริ่มจากการฝึกสื่อสารโดยให้ผู้ป่วยสามารถบอกชื่อสิ่งของใกล้ตัวที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ บอกความต้องการพื้นฐานได้เช่นเดียวกันกับที่เพื่อนได้นำเสนอในครั้งนี้ แต่จะเป็นการฝึกการสื่อสารเพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อสารให้แก่ผู้ป่วย และเพื่อเพิ่มความภาคภูมิใจในตนเองสำหรับผู้ป่วยเองที่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นในชีวิตจริงได้ เนื่องจากการสื่อสารในชีวิตจริงนั้นส่วนมากจะเป้นการสื่อสารแบบสอทาง คือมีทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารในขณะที่มีการสือสารเกิดขึ้น รวมทั้งในการฝึกนี้จะมีการฝึกอวัยวะที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกเสียงร่วมด้วย
ด้านการทำงานนั้น จะพิจารณาจากความสามารถสูงสุดของผู้ป่วยในปัจจุบัน ความสนใจ และทักษะความรู้ในการทำงานเดิม  และค้นหางานที่ผู้ป่วยสามารถทำได้  ให้ผู้ป่วยเลือกจากนั้นจึงมีการฝึกทักษะในการทำงานที่ต้องการเกี่ยวกับงานนั้น 
เขียน 14 Jan 2012 @ 01:11 ()


ความเห็น (0)