อนุทิน 10372 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ถ้ามนุษย์ในโลกนี้ลดความโลภลง มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เจือจาน โอบอ้อมอารี
ถ้ามนุษย์ทุกคนมีความเห็นอกเห็นใจกัน มีความเมตตากรุณาต่อกัน
ถ้ามนุษย์ทั้งหลายลดโมหะลงไม่หลงงมงายใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาและดำเนินชีวิต
โลกนี้จะน่าอยู่อีกมาก
(พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน)

  เขียน:  

ความเห็น (0)