อนุทิน 10372 - ปภังกร Happinesss

ถ้ามนุษย์ในโลกนี้ลดความโลภลง มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เจือจาน โอบอ้อมอารี
ถ้ามนุษย์ทุกคนมีความเห็นอกเห็นใจกัน มีความเมตตากรุณาต่อกัน
ถ้ามนุษย์ทั้งหลายลดโมหะลงไม่หลงงมงายใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาและดำเนินชีวิต
โลกนี้จะน่าอยู่อีกมาก
(พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน)

เขียน 08 Jun 2008 @ 17:33 ()


ความเห็น (0)