อนุทิน 103701 - นงลักษณ์

การเรียนเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2555 1. ความรู้ที่ได้รับ - ความสำคัญของความรู้ - ลักษณะของความรู้ - ความหมายของการเรียนรู้ - ประเภทของความรู้ - กระบวนการจัดการความรู้ - วงจรการจัดการความรู้ - การค้นหาความรู้ - ปัจจัยที่ทำให้ km ประสบความสำเร็จ 2. ความคิดเห็นเพิ่มเติม การจัดการความรู้ (km) เป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานที่ดี แต่นำไปใช้ประโยชน์น้อยเพราะคนไทยไม่ยอมรับความสามารถซึ่งกันและกัน 3. จะนำความรู้ไปใช้ในหน่วยงานโดยการพัฒนาตนเองก่อน โดยการศึกษา km ให้เข้าใจในกระบวนการปฏิบัติ เพื่อให้คนในหน่วยงานยอมรับความสามารถ 4. บรรยากาศในชั้นเรียน นักศึกษาทุกคนสนใจ ตั้งใจรับความรู้ อาจเป็นเพราะต้องการนำไปใช้ในหน่วยงานของตนเอง การบ้าน ค้นคว้าหน่วยงาน/องค์กร ที่นำ km ไปใช้แล้วได้ผล ประสบความสำเร็จ จัดทำข้อมูลในรูป power point นำเสนอชั่วโมงหน้า (14 มกราคม 2555)

เขียน 12 Jan 2012 @ 20:43 ()


ความเห็น (0)