อนุทิน 103617 - ผศ. สุพิมล ศรศักดา

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ได้เข้าประชุมในฐานะเป็นกรรมการสภา มหาจุฬาฯอุบลราชธานี มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๔ เรื่องคือ ๑)การเตรียมงานฉลองครบรอบ ๒๕ ปี ๒)การสรรหาผู้สมควรได้รับเข็มและปริญญากิตติมศักดิ์ ๓)การยกฐานห้องเรียนเป็นวิทยาลัย ๔)การทำ MOU ทางการศึกษากับแขวงจำปาสัก(สปป.ลาว)

เขียน 11 Jan 2012 @ 08:30 ()


ความเห็น (0)