อนุทิน 103617 - ผศ. สุพิมล ศรศักดา

  ติดต่อ

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ได้เข้าประชุมในฐานะเป็นกรรมการสภา มหาจุฬาฯอุบลราชธานี มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๔ เรื่องคือ ๑)การเตรียมงานฉลองครบรอบ ๒๕ ปี ๒)การสรรหาผู้สมควรได้รับเข็มและปริญญากิตติมศักดิ์ ๓)การยกฐานห้องเรียนเป็นวิทยาลัย ๔)การทำ MOU ทางการศึกษากับแขวงจำปาสัก(สปป.ลาว)

  เขียน:  

ความเห็น (0)