อนุทิน 103542 - ชาญโชติ

เข้าร่วมประชุมการปรับปรุงร่างข้อเสนอเปิดตลาดการค้าบริการ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย ในวันที่ 9 มกราคม 2555 พิจารณา "เรื่องข้อเสนอเปิดตลาดการค้าบริการในธุรกิจ call center" ทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้เชิญผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจ call center มาร่วมประชุมเพื่อทราบความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ประธานที่ประชุม คุณเก็จพิรุณ ทำหน้าที่ประธานได้ดีมาก เตรียมเอกสารและทำการบ้านมาอย่างดี ถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกกับผู้ประกอบการธุรกิจ call center ผู้เข้าร่วมประชุมต่างให้ข้อคิดและแจ้งข้อมูลการประกอบธุรกิจของแต่ละองค์กรให้ที่ประชุมทราบ ที่ประชุมลงความเห็นตรงกันว่า ธุรกิจ call centerมีบทบาทต่อการทำธุรกิจสมัยใหม่มาก ถ้ามีการลงทุนธุรกิจนี้ในประเทศไทย คนไทยจะได้ประโยชน์จากการจ้างงานมากขึ้น แต่ในส่วนของผู้ประกอบการบางราย ยังยึดความคิดเก่าๆที่ไม่อยากให้มีต่างชาติมาแข่งขันกับธุรกิขของตัวเอง เพราะจะทำให้ผู้ประกอบการไทยไม่สามารถหาแรงงานได้เพราะถูกผู้ประกอบการต่างชาติซื้อตัวไปหมด ได้มีการแสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยกับการยอมให้คนอินเดียเข้ามาลงทุนได้ถึง 60% และผู้ที่ไม่เห็นประโยชน์ที่จะให้อินเดียเข้ามาลงทุนได้ถึง 60% วันนี้ยังไม่มีการลงมติ โดยท่านประธานได้ขอความกรุณาให้แต่ละตัวแทนในภาคธุรกิจ นำไปปรึกษาหารือและตอบกลับมาตามเอกสารที่จัดไว้ให้ และขอให้นำส่งภายในวันสิ้น เดือน มกราคม นี้

เขียน 09 Jan 2012 @ 18:22 () แก้ไข 09 Jan 2012 @ 18:26, ()


ความเห็น (0)