อนุทิน 103484 - อาจารย์ต้น

ครูผู้สอนอาจกำหนดให้น้ำหนักของงานแต่ละขิ้น แล้ว้ตรวจให้คะแนนงานแต่ละชิ้น แล้วนำคะแนนมารวมรวมกันได้ 2 วิธี แต่ในที่นี้จะเสนอ 1 วิธีคือ ให้คะแนนแต่ละขิ้นเป็นระดับ เข่น ก=4 ข= 3 ค= 2 ง= 1 จ=0 แล้วรวมคะแนนตามน้ำนหักงานแต่ละงาน แล้วเฉลี่ยด้วยน้ำหนักของงานทั้งหมด ต้วอย่างที่ 1 ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ด.ช. ต้น ทำงานทั้งหมด 3 น น้ำหนักงานเป็น 2,3,1 ด.ช.ต้นทำงานแต่ะชิ้นได้คะแนน ก=4,ค=2,ข=3 รวมน้ำนหักได้ 6 (2+3+1)ระด้บคะแนนคูณน้ำหนักที่ได้ 17 (24=8, 32=6. 1*3=3)แต้เฉลี่ยก็คือ 17/16 = 2.63 หรือ 3 คะแนน

เขียน 08 Jan 2012 @ 16:42 ()


ความเห็น (0)