อนุทิน 103426 - OTs panadsada thabohung

วิชาสัมมนากิจกรรมบำบัด 2 วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2555 จากการนำเสนอของนักศึกษาทั้ง วันนี้มีหนึ่งหัวข้อที่เคยเรียนคือหลักการในการรักษาผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพเกี่ยวกับการรับความรู้สึก หลักการนี้ได้แก่

Intervention strategies - loss of sensation • การชดเชย (compennsation)

 • diminished (decrease) of sensation • การชดเชย (compennsation)

                             • sensory re - education / retraining
  
 • hypersensitivity • sensory re - education / retraining

                             • desensitization
  

  ซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ จึงอยากนำความรู้ที่เพื่อนไม่ได้นำเสนอเกี่ยวกับหัวข้อนี้มาเพิ่มเติมเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของตนเอง เนื้อหาที่เกี่ยวข้องนี้จะเป็นการใช้หลักการนี้ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (CVA) ในส่วนที่จะเพิ่มเติมนี้เกี่ยวข้องกับเทคนิคที่ใช้ และการใช้ในผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพของสมองส่วนกลาง (CNS dysfunction) และผู้ที่ได้รับการบาดเจ็บของเส้นประสาทส่วนปลาย (PNI)

Compensation techniques • ใช้ในกรณีที่มีความบกพร่องเกี่ยวกับความรู้สึกในการป้องกันตนเอง (protective sensation) • เป้าประสงค์ของการใช้ compensation techniques คือ การป้องกันอันตราย

  1. ปลอดภัยไว้ก่อน
  2. เพิ่มความตระหนัก ให้ผู้ป่วยตระหนักถึงความปกพร่องของตนเองเกี่ยวกับการรับควารู้สึกที่มีความบกพร่อง
  3.  ลดความเสี่ยง ในการทำให้เนื้อเยื่อได้รับความเสียหาย ( tissue damage ) โดย
      - หลีกเลี่ยง low pressure เป็นเวลานาน
      - หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับ concentrated high pressure.
      - หลีกเลี่ยง ความร้อนหรือความเย็น มากเกินไป
      - หลีกเลี่ยง mechanism stress
      - หลีกเลี่ยง แรงกดบริเวณเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบ
  4.  ใช้การรับความรู่สึกอื่นทดแทน
      - ใช้การมองเห็น ในการสังเกตความเคลื่อนไหวและบริเวณของร่างกาย (check skin condition) 
      - hearing : rubbing sounds.
  5. หลีกเลี่ยงการใช้ร่างกายส่วนที่มีความบกพร่องในการรับความรู้สึก 
      - ในการทดสอบอุณหภูมิ
      - จับวัตถุที่มีความคม
  6. การเปลี่ยนท่าทางบ่อย ๆ 
      - เพื่อลด หรือพักแรงกดบริเวณที่มีความบกพร่องในการรับความรู้สึก
  7. การดูแลผิวหนัง
      - การป้องกัน โดยการใช้หมอน, in – soles, สายรัด, protective mitt.
      - การดูแลแผล
  8. ใช้การปรับอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ช่วย
      -  การสร้างด้ามจับอุปกรณ์  เพื่อกระจายแรงกด
  9.  หลีกเลี่ยงในการให้ผิวหนังบริเวณที่มีความบกพร่อง ต่อความร้อน ความเย็น  และวัตถุมีคม
 10.  การจับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง ไม่ใช้แรงมากเกินความจำเป็น
 11.  ระวังเมื่อจับวัตถุที่มีด้ามจับขนาดเล็ก เพราะจะต้องออกแรงมากขึ้นและไม่กระชับมือควรเสริมด้าม
 12.  เปลี่ยนแปลงความถี่ในการทำงาน เพื่อพักเนื้อเยื่อบริเวณนั้น
 13.  สังเกตความเครียดบริเวณผิวหนัง เช่น รอยแดง บวม อุ่น ๆ จากแรงกดซ้ำ ๆ และมากเกินไป และพักเมื่อมีอาการเหล่านี้

Sensory Re - ed / retraining มี 2 แบบ PNI : peripheral nerve injury CNS dysfunction : central nervous system

• sensory re - education for PNI Focus : Hand esp. fingertips

 - cortical map : reorganization
 - reinnervation (nerve repair n’ recovery)
   1. time                    3.  atrophy of sensory receptor
   2. limited by scar tissue       4.  malalignment of axonal fiber.

Note ; การที่ nerve เจริญออกมา หากไม่เจริญออกมาในแนวเดิมจะทำให้มีการรับบความรู้สึกที่ผิดแปลกไป Purpose : help people lean to recognize the distorted (ทำให้เสียรูป )cortical impression (การกดเป็นรอย รอยบุ๋ม) Outcome depending on : 1. cognitive capacity ความสามารถด้านความรู้ความเข้าใจ

                        2. motivation แรงจูงใจ
                        3. compliance 

Methode :

  • general sequence  :  Eyes closed —> Eyes open —> Eyes closed
  • begin when the patient can appreciate deep, moving touch
    (matching sensory perception with visual perception)
  • functional tasks of object identification through touch
  • the better return of touch perception —> the better prognosis for retaining in fine discrimination
  • localization :  - use of grid            -  graded : dull —> light
                -  proximal —> distal    -  constant touch at the center of each zone
  Sensory modalities for therapy
    1. eraser end pf pencil : graphesthesia
     2. dowels with different textures
     3. fabrics
     4. objects embedded in therapeutic putty
     5. games and puzzles
     6. containers with different background mediums
     7. ADL with vision occluded
     8. work stimulus tasks

Protocols of sensory re - education ( for PNI ) ของ Dellon และ Wynn Parry

 • Dellon มี 2 phase of intervention : Early phase และ Late phase

 Early phase :  
    1. re - education of moving touch, pressure, and touch cocalization
    2. used eraser end
    3. 4x / day at lease 5 min each
      Procedure   -  patient observes the stimulus
              -  vision occluded ( verbalizes sensation felt )
              -  eyes open to verify
  Early phase : 
  1.  moving and constaint touch are perceived at the fingertips with good localization
    2.  6 - 8 m. after nerve repair
    3.  goal  : recovery of tactile
    4. progression : 
       - large object different from one another
       - different texture
       - smaller object
       - incorporate activities, stimulate occupational role
 • Wynn Parry
 - begin 6 - 8 m. after nerve suture
 - 2 - 4x / day for 10 mins
 - re evaluation done 1, 3, 6 months after intervention
      1. time to recognize objects
      2. time to recognize textures
      3. time to correct localization
 - 3 phases of intervention : initial phase
                          next phase, 
                     training of touch localization
  initial phase 
  1. place book in affected (A) hand with vision occluded  —> 
   feel block , describe sharp, compare weight with block in unaffected (UA) hand
   2. look at the block and repeat manipulation if incorrect / different
   3. compare sensory experience with UA hand.
   4. continue until various shaped blocks have been mastered
   5. different texture : 
       Wooden surface —> sand paper —> cotton
  next phase
   1. identification of several texture and vision occluded. 
    2. identification of common object and vision occluded. 
      - incorrect : allow to perform manipulation with visual perceive to feel the objects.                                           
      - progression : large —> small objects.
      - variations :  embedding the objects in bowl or sand
                  form board
                  identifying wooden letters.
    training of touch localization
    1. vision occluded
     2. OT touches several place on volar surface
     3. patient locates each stimulus with index finger of UA hand
       - incorrect : patient is directed to look n’ relate.

• sensory re - education for CNS Dysfunction

- recovery of motor function depends on sensation
- concept of Neutral plasticity
  “ reorganization appears to be related to frequency of use”
- Recovery sequence
   Pain n’ temp. —> proprioception —> light touch
 • weight - bearing is used to increase propriocetive feedback.
  • กระตุ้นความรู้สึก โดยไม่เพิ่มความตึงตัวของกล้ามเนื้อ (spasticity)
  • progression
   1. with vision —> vision occluded
   2. gross —> fine discrimination
   3. 2 - 3 dimentional object ในการให้ sensory re - education ใช้ 2 มิติก่อน 3 มิติ
   4. pick a small object from among several objects
 • texture surface :
   “ enlarge handles to help with tactile contact and tactile feedback”
  

No training —> Learned non - use —> Further loss of sensory n’ motor function

Sensory Desensitization • PNI, Crush injuries, wound / scar management, burns, amputations

 - guarding  : learned non - used
 - phantom limb sensation vs. phantom pain
 - poor success : cumulative trauma and RSD (reflex sympatric dystrophy)

• progressive stimulation —> progressive tolerance • begins at patient’s level of tolerance 3 - 4x daily for 10 mins each. • structured practice within the context of functional activities • goal : 1. increasing the pain threshold of a nerve

        2..decrese the discomfort
        3. usually 7 - 8 weeks.

• progression :

      1. soft —> coarse —> rough อ่อนนิ่ม หยาบ ขรุขระ
      2. increase force, duration n’ frequency

Sensory Modalities 1. massage / paraffin 2. rolling / stroking with difference texture. 3. vibration 4. immersion in materials - styroform ball, rice, beans, popcorn n’ plastic squres 5. weight - bearing 6. pressure 7. heats 8. fluidotherapy 9. therapeutic putty.

เขียน 07 Jan 2012 @ 22:18 ()


ความเห็น (0)