อนุทิน 102567 - นายรุ่งโรจน์ ม่วงอยู่

19 ธันวาคม 2554 หลักสูตรและการสอน การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์

 การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์เป็นเตรียมความพร้อมในด้านการศึกษาในอนาคตของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  มีการนำเทคนิควิธีการสอนมาปรับใช้  มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษามากยิ่งขึ้น  
 การศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์มีทั้งด้านบวกและด้านลบ  ในด้านบวกทำให้การศึกษาทันสมัยกับโลกปัจจุบัน  ในด้านลบทำให้ลืมวัฒนธรรมของตนเอง  เช่นคนไทยมีการเขียนภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ  แต่มีการนำเเอเทคโนโลยีมาใช้มากยิ่งขึ้นจึงทำให้การเขียนภาษาไทยลดยน้อยลง
เขียน 21 Dec 2011 @ 15:14 ()


ความเห็น (0)