อนุทิน 102101 - ชาญโชติ

วันที่ 9 ธันวาคม เป็นวันดีของผม 1.ได้รับบัตรประจำตัวในฐานะเป็นวุฒิอาสาธนาคาร จากธนาคารสมอง ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2.ได้เข้าประชุมร่วมกับท่าน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ และทีมที่ปรึกษาของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔

ผมรอสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพมานานกว่า ๔๐ ปี เพราะเชื่อว่าเป็นวิธีการที่จะสร้างมูลค่าให้กับคนไทยเป็นจำนวนมากที่มีความสามารถแต่ไม่ได้รับการยอมรับ หรือการประกาศเกียรติคุณถึงความรู้ความสามารถในวิชาชีพนั้นๆ เมื่อมีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิชิชาชีพที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกจะทำให้ผู้มีความรู้และความสามารถที่ได้รับวุฒิดังกล่าวได้รับผมตอบแทนที่เหมาะสม

เขียน 10 Dec 2011 @ 14:29 ()


ความเห็น (0)