อนุทิน 10206 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"ศีล" เป็นเสมือนพื้นที่ตั้งแห่งสิ่งทั้งหลาย
"ศีล" เป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิที่มีความสงบ ซึ่งเป็นสมาธิที่มีอานิสงส์มาก "อยู่อย่างสงบ"
เรือนที่อยู่อย่างสงบ มีหน้าต่าง มีฝาเรือน ลมแดดและฝน โลกธรรมย่อมแผดเผาไม่ได้ฉันใด
สมาธิย่อมนำให้เกิดปัญญาในการฟาดฟันให้กิเลสและตัณหานั้นบรรเทาและเบาบางลงไป ฉันใดก็ฉันนั้น

ปัญญาซึ่งมีสมาธิเป็นรากฐาน เปรียบเสมือนดั่งไฟดวงใหญ่ กำจัดเสียซึ่งความมืด
มีแสงสว่างรุ่งเรืองอำไพ ขับฝุ่นละอองคือกิเลสให้ปลิวหาย

ปัญญาจึงเป็นประทีปแห่งดวงใจ...

จิตเศร้าหมองเพราะคลุกด้วยกิเลสมาร
จิตที่ฟอกให้ขาวดั่งเดิมด้วยศีล สมาธิ และปัญญาย่อมหลุดจากอาสวะทั้งปวง
(พุทธโอวาก่อนปรินิพพาน)

เขียน 07 Jun 2008 @ 17:43 ()


ความเห็น (0)