อนุทิน 101550 - ธรรมหรรษา

  ติดต่อ

น้ำลด... สุขผุด...

เรามักจะได้ยินคำว่า "น้ำลด ตอผุด" อยู่เนืองนิตย์  แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน เราอาจจะต้องเปลี่ยนชุดคำดังกล่าวให้เป็น "น้ำลด... สุขผุด!!!" 

๑. "น้ำลด" ทำให้เราได้ "ลดตัวตน" เพราะไม่มีสิ่งใดที่จะขัดขวางธรรมชาติได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถเอาชนะธรรมชา่ติได้  ด้วยเหตุนี้  เห็นสมควรที่มนุษย์จะต้องอยู่ให้ประสมกลมกลืนกับธรรมชาติประดุจกัลยาณมิตรที่จำเป็นจะต้องพึ่งอาศัยกันและกัน

๒. "น้ำลด" เปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาส "เก็บกวาดขยะและสิ่งโสโครกต่างๆ" ทั้งเราสร้างเอง และลอยมากับสายน้ำ  เราอาจจะกำจัด "ขยะภายนอก" ได้อย่างง่ายๆ โดยใช้วัน "Big Cleaning Day" มาร่วมแรงใจกัน แต่ปัญหาคือ "ขยะภายใน" เราจะจัดการอย่างไร จึงจะไ่ม่ทำให้เกิดอาการหมักหมมและเน่าเสียภายในอย่างยาวนาน จนยากแก่การกำจัดและทุเลาเบาบางเพื่อให้เกิดสุขภาวะภายใน สรุป เราถนัด และชอบที่จะกำจัดขยะภายนอก แต่หลงลืมขยะภายในที่ซ่อนตัวอยู่ภายในใจของเรา

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)