อนุทิน 101447 - นาย เอกราช แก้วเขียว

บ่ายนี้มี 2ประชุมต่อเนื่องกัน 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสหกิจศึกษาไทย และ15.30 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2554 สมาคมสหกิจศึกษาไทย  เข้าประชุมในฐานะคณะทำงานของฝ่ายติดตามและประเมินผล สมาคมสหกิจศึกษาไทย วันนี้เป็นการประชุมทางไกล จากนครศรีธรรมราช ร่วมกับ มหาวิทยาลัยที่เป็นเครือข่ายด้านสหกิจศึกษาอีก 8 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เขียน 24 Nov 2011 @ 13:06 ()


ความเห็น (0)