อนุทิน 101344 - krunuch

krunuch
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

งานครูประจำชั้น 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในแต่ละระดับชั้นเรียน

.................................................................

 

1.แบบบันทึกสุขภาพนักเรียน ที่แสดงส่วนสูงและน้ำหนักของนักเรียนแต่ละคน

2.แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักเรียน

3.สถิติการเจ็บป่วย/สถิติการใช้ห้องพยาบาลของนักเรียนในชั้นเรียน

4.สถิติการเจ็บป่วย/สถิติการใช้ห้องพยาบาล ของงานอนามัยโรงเรียน(ของห้องพยาบาล)

5.แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน

6.แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

7.ผลงานของนักเรียน ทุกมิติการเรียนรู้

8.ใบประกาศเกียรติคุณ  เกียรติบัตร รางวัลต่าง ของครูและนักเรียน ที่ได้รับ

9.สมุดบันทึกความดี และการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

10.สถิติการมาเรียนของนักเรียนในชั้นเรียน

11.สถิติการทะเลาะวิวาทของนักเรียนในชั้นเรียน

12.แผนการจัดการเรียนรู้ของครู

13.สมุดบันทึกการมอบหมายงาน/การบ้านแก่นักเรียน

14.แบบบันทึกการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน

15.สมุดบันทึกการอ่านของนักเรียน

16.ผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการอ่าน การเขียน การฟัง การดู

และการค้นคว้า

17.ข้อมูลการใช้ห้องสมุด (เฉพาะห้องสมุด)

18.บันทึกโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ของแต่ละชั้นเรียน

19.แบบบันทึกการสืบค้นจากอินเตอร์เน็ตของนักเรียน

20.ปฏิทินปฏิบัติงานของครูประจำชั้นในแต่ละปีการศึกษา

21.บันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ การทำงานร่วมกับผู้อื่น

22.ผลการทดสอบ O-NET NT LAS  ของแต่ละชั้นเรียน

23.บันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

24.สถิติผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในชั้นเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

25.แบบบันทึกการเข้าอบรม สัมมนาของครูในแต่ละปี

26.แบบนิเทศการสอน

27.แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้

28.แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู(อยู่ใน SSR ของครู)

29.ตัวอย่างแบบทดสอบ  แบบวัด ของครู ทุกภาคเรียน

30.แผนงาน/โครงการ กิจกรรมที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ

31.SSR ของครูแต่ละคน

32.รูปภาพ/กิจกรรมที่จัดขึ้นในชั้นเรียน หรือ นักเรียนในชั้นจัด/เข้าร่วม

33.วิจัยชั้นเรียนและนวัตกรรมที่ใช้

34.บันทึกการดื่มนม

35.บันทึกการแปรงฟัน

 

......................................................

 

 

เขียน 22 Nov 2011 @ 00:17 ()


ความเห็น (0)