อนุทิน 101217 - ศรีแสงธรรม

อบรมสมาธิก่อนเรียนเรื่องจอบกับเสียม เช้านี้สมาธิก่อนเรียนได้มีอบรมเรื่องพอประมาณ คือกริยามารยาทของนักเรียน อาการที่แสดงออกแห่งการเคารพกราบไหว้ผู้ใหญ่ แขกผู้มาเยี่ยมโรงเรียน กริยาอันใดที่เหมาะแก่กาล สถานที่ เหมาะกับสถานะแห่งตน ต้องรู้จักประมาณว่าสิ่งใดควร สิ่งใดไม่ควร พฤติกรรมบางอย่างอาจใช้ได้ในสถานที่บางอย่างเช่นการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการที่ผ่านมา แต่พฤติกรรมและกริยาบางอย่างอาจนำมาใช้ในชีวิตเราไม่ได้ทั้งหมด บางเวลาอาจเห็นว่าดี บางสถานที่อาจเห็นว่าไม่เหมาะให้นักเรียนแยกแยะเอา เหมือนจอบกับเสียม หน้าที่หลักๆคือใช้ขุดดิน จะบอกว่าจอบดีกว่าเสียมก็ไม่ได้ เพราะบางทีเสียมอาจจะดีกว่า จึงเรียกได้ว่าเป็นการใช้สติปัญญา คิดวิเคราะห์ จากความพอประมาณ ยกตัวอย่างเหมือนจอบกับเสียม

เขียน 18 Nov 2011 @ 08:42 ()


ความเห็น (0)