อนุทิน 101065 - ศรีแสงธรรม

สมาธิศรีแสงธรรม

กิจกรรมนั่งสมาธินักเรียนวันนี้ ได้ให้หัวข้อธรรมะเรื่องการเอาใจใส่ในการเรียน ขั้นต้นต้องยินดี หรือพอใจกับการเรียนการศึกษาหรือสภาพของตนเองหรือสภาพของนักเรียนก่อนว่าต้องทำอะไรบ้าง เมื่อรู้จักตนแล้วต่อมาคือความขยันในกิจที่ควรหมายความว่าสิ่งไหนอันเป็นกิจกรรมหรือเป็นหน้าที่ของนักเรียนพึงกระทำเพื่อให้ได้รับความรู้แล้ว สิ่งนั้นสมควรทำด้วยความขยันเช่นทำการบ้าน อ่านหนังสือ แสวงหาความรู้ ปรึกษาครู/ผู้รู้ต่าง อันนี้ก็จะเพิ่มทักษะต่างๆของนักเรียน ลำดับต่อมาคือการเอาใจใส่ในงานที่ทำกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ ถ้าทำด้วยความไม่มีใจแล้วผลงานที่ออกมาย่อมไม่สำเร็จหรือไม่ได้ตามที่ต้องการเท่าที่ควรฉะนั้นใจจึงสำคัญมากในการกระทำสิ่งต่างๆ สุดท้ายคือการคิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญในงานที่ทำไปแล้วหาจุดบกบร่องแก้ไข ป้องกัน เสริมจุดเด่นให้มากขึ้น เท่านี้ก็จะเป็นการเรียนให้สำเร็จได้

เขียน 14 Nov 2011 @ 12:36 () แก้ไข 14 Nov 2011 @ 13:26, ()


ความเห็น (0)