อนุทิน 100896 - เทียนขาว

เทียนขาว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

2 พย.54 ประชุมโซน 2 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2555 ที่ รพ.สต.หัวเสือ

3 พย.54 การอบรมบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยจิตเภท โครงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช จ.ศรีสะเกษ  รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ (119 คน)

4 พย.54 อบรมงานวิจัย กับ ดร.อารี บุตรสอน

7 พย.54 อบรมทิศทางและแนวทางการทำงานร่วมกับ สปสช.เขต 10 ที่ สสจ.ศรีสะเกษ (วิทยากรจาก สปสช.เขต 10)

9 พย.54 โครงการพลเมืองศรีสะเกษกิตติมศักดิ์ ของสดุดีพลเมืองศรีสะเกษกิตติมศักดิ์ นายแพทย์กิติภูมิ จุฑาสมิต ณ ห้องประชุมวีสมหมาย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ(09.00-12.00 น.) บ่าย ประชุมงาน NCD เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการ บูรณาการร่วมกับงานสุขภาพจิต (คุณศรายุทธ คุณณัชยา คุณมลิวาส)

 10 พย.54 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลสาธารณสุขเชิงภูมิศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหน่วยบริการ ให้สามารถจัดเก็บข้อมูลพิกัดหลังคาเรือน ที่ ห้องประชุมส่งเสริมสุขภาพ สสจ.ศรีสะเกษ (ทีมวิทยากร จากสสจ.ศรีสะเกษ) ที่ ศก ๐๐๒๗.๐๑๑/ว ๒๔๓๒๗

เขียน 10 Nov 2011 @ 09:42 () แก้ไข 14 Jan 2013 @ 21:36, ()


ความเห็น (0)