อนุทิน #100386

  ติดต่อ

ปัญหาการศึกษาที่หนักอกหนักใจเรื่องหนึ่งคือ เรื่องผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่มีแนวโน้มลดลง จากการนิเทศโรงเรียน ดูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู งานวิชาการของโรงเรียน พบว่า การนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้อย่างจริงจังมีน้อยมาก บางครั้งในหลักสูตรมีการกำหนดหน่วยการเรียนรู้เอาไว้ แต่ในแผนการจัดการเรียนรู้กับไม่มีปรากฏ หรือไม่สอดคล้องกัน ซึ่งปรากฎการณ์เช่นนี้จะไม่สามารถประเมินหลักสูตรสถานศึกษาได้เลยว่า ที่ได้กำหนดโครงสร้างหลักสูตร รูปแบบการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยเหมาะสมหรือไม่ ผู้เรียนบรรลุมาตรฐาน/ตัวชี้วัดหรือไม่ นี่คงเป็นสาเหตุหนึ่ง อีกมองไปที่การวัดผลระดับชาติ การประเมินใช้แบบทดสอบเพียงอย่างเดียว ไม่มีการประเมินสภาพจริงประกอบ เพราะเวลาประเมินนักเรียนยังเน้นการประเมินสภาพจริง ทำไมระดับชาติไม่เห็นทำ
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (3)

แล้วในฐานะของท่านจะมีส่วนช่วยในการแนะนำให้มีการปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้นได้บ้างไหมคะ น่าเป็นห่วงทิศทางของระบบการเรียนบ้านเราจัง

ตอนนี้ผมได้พัฒนาชุดเอกสารฝึกอบรมการจัดทำสื่อเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยี โดยแบ่งออกเป็น E-book , Website และ Vedio และได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูได้สามารถสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอน พร้อมทั้งพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนให้กับครูไปแล้ว แต่ยังทำได้ไม่ทั่วถึง เลย แต่ก็จะพยายามต่อไปครับ