อนุทิน #100312

| อนุทิน ... ๒๐๒๕ |

กำลังอยู่ในห้องภาวิณี คุ้มภูคำ สำหรับการฝึกอบรม เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ นักศึกษาโครงการ ... ปีการศึกษา ๒๕๕๔

นั่งฟังนักศึกษานำเสนองานอยู่ พบว่า หลังการฝึกสอน ๑ ภาคเรียน นักศึกษามีพัฒนาการในพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนมากขึ้น

เขียน:

ความเห็น (0)