อนุทิน

ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์
เขียน:     แก้ไข:  
วันนี้ไปวิ่งสนามกีฬา วิ่งไปสิ่งมาเบื่อเลยออกไปวิ่งริมอ่างแทน
ณัฐรดา
เขียน:     แก้ไข:  
ขยับร่างกายด้วย yoga-robic ก็ดีนะคะ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2395469910476210&id=100000396732920
เพชรน้ำหนึ่ง
เขียน:     แก้ไข:  
-24/06/62 -เขีบนบันทึกบ้านไร่ -ฮักเฮาต้องแบ่งปัน.. -สุขสุดๆ https://www.gotoknow.org/posts/662247
Wasawat Deemarn
เขียน:     แก้ไข:  
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ … https://www.youtube.com/watch?v=0PQYcaD9YXo เคยฟังเพลงนี้ไหม "คุณครูขา" เพลงประกอบภาพยนตร์ "รักทะเล้น" "นิยายรักนักศึกษา" ของ ศุภักษร .… วิทยาเขตในเมือง เชียงใหม่ (ยามบ่าย)
คุณครู วิยดา มุขประดับ
เขียน:     แก้ไข:  
Title A Development ability in solving proposition problems with combination of Addition, Subtraction, Multiplication and Division of grade 3 students by using the Skill Practice Name Wiyada Mookpradab School Watpoophapimook Municipal School Year 2018 Abstract The purposes of this research were 1) to develop and find out of the Skill Practice. 2) To comparative of achievement learning before and after using the Skill Practice. 3) To evaluate the contentment result of student by using the Skill Practice for Grade 3 Students. The samples were used to select 30 students by Cluster Random Sampling. The research instrument 1) Skill practice 2) Learning plan 3) achievement test 4) Contentment form and 5) Index of Item – Objective Congruence (IOC). The obtained data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, p – r, IOC and t-test. The result of the study revealed that 1) the skill practice in combination of Addition, Subtraction, Multiplication and Division for Grade 3 Students have more efficiency 84.33/83.55 was a high level than 80/80. 2) the achievement learning of Grade 3 Students after using skill practice in fraction for Grade 3 Students was a high level than before at the level of .05 3) Contentment of Grade 3 Students by using the skill practice was a high level is ( = 4.48, S.D. = 0.65)
คุณครู วิยดา มุขประดับ
เขียน:     แก้ไข:  
ชื่อเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข จำนวน 30 คน ได้มาโดยจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จับฉลากห้องเรียนมา 1 ห้องเรียน จากทั้งหมด 5 ห้องเรียน ซึ่งได้จัดนักเรียนคละระดับสติปัญญาในแต่ละห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความสอดคล้องของแบบฝึกทักษะ สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) การวิเคราะห์เนื้อหา (IOC) และการทดสอบที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1.แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 84.33/83.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับ พึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ( = 4.48, S.D. = 0.65)
Wasawat Deemarn
เขียน:     แก้ไข:  
เปิดเทอม ภาคเรียนที่ ๑/๖๒ เป็นวันแรก โดนคาบเช้าก่อนเลย
อ.นุ
เขียน:     แก้ไข:  
เรียนแยกน้ำ จากแม่น้ำ
ธิ
เขียน:     แก้ไข:  
บ่ายเรียนวาดภาพ. ติด ๆ ขัด ๆ หยุดไปเป็นเดือน. คุณครู/นักเรียนผลัดกันไม่อยู่เมืองไทย คุณครูลองให้ใช้กระดาษของครู ซับน้ำได้ดีกว่าที่เคยใช้ และเรียนเทคนิคใหม่ ใช้พู่กันเหลี่ยม กลัว ๆ ทำพัง คุณครูให้กำลังใจ พังก็ทำใหม่ ... สนุกดี ลมมาคิดว่าฝนจะตกหนัก. ผิดคาด. แค่ดินพอเปียก แต่ดียังได้ความเย็น. วิ่งได้ก่อนหกโมงเย็น. ไม่เหนื่อย. ขาแข้ง ข้อเท้า สบายดี. แต่รู้สึกเลยว่าช้ามาก อะไร ๆ ห่างซ้อม. ต้องตั้งใจอีกนิด ^_;^
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียน:     แก้ไข:  
1 มิถุนายน 2562 ร่วมกันรับเกียรติบัตรผลงานครูและนร. ร.ร.วัดพังสิงห์ ที่พัฒนาผลOnetและ Nt สูงขึ้นในปีการศึกษา 2561
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียน:     แก้ไข:  
6 มิถุนายน 2562 ผอ.มาลีพันธุ์ ภูมา ผอ.ร.ร.วัดพังสิงห์ ร่วมไว้อาลัยคุณพ่อเสี้ยง ทองจีน บิดาของผอ.เสนอ ทองจีน ผอ.สพป.นศ.1 ณ บ้านป่าไม้ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียน:     แก้ไข:  
7 มิถุนายน 2562 ร่วมประชุมการจัดแผนพัฒนาร่วมกับอบต.ท่าเรือ จ.นครศรีธรรมราช
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียน:     แก้ไข:  
13 มิถุนายน 2562 พิธีไหว้ครู ร.ร.วัดพังสิงห์ เพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียน:     แก้ไข:  
13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดพังสิงห์...ร่วมกันปฏิญาณตน...ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียน:     แก้ไข:  
31 พ.ค.2562 ผู้บริหาร นักเรียน คณะครูและชุมชน ร่วมเดินรณรงค์...วันงดสูบบุหรี่โลก
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียน:     แก้ไข:  
ทุกวันศุกร์ เด็กน้อยชั้นอนุบาล โรงเรียนวัดพังสิงห์ แต่งชุดผ้าไทย
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียน:     แก้ไข:  
ครูพระ(เจ้าอาวาสวัดพังสิงห์)สอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนวัดพังสิงห์
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียน:     แก้ไข:  
การสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนวัดพังสิงห์ สพป.นศ.1
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียน:     แก้ไข:  
20 มิถุนายน 2562 อบรมเทคนิคการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพื่อการพัฒนานักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงแรมทวินโลตัส จัดโดยสพป.นศ.1
มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
เขียน:     แก้ไข:  
28 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร.ร.วัดพังสิงห์และผู้บริหารทีมท่าเรือ ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดสองพี่น้อง อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี