ชมรมปลูกผักกินได้

เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติทางออนไลน์ของชมรมคนปลูกผักกินได้ใน GotoKnow.org เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการในปีพ..2553 เนื่องจากสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติออนไลน์ของชมรมคนปลูกผักกินได้ใน GotoKnow.org เห็นว่าผักและอาหารในท้องตลาดใช้สารพิษ จึงปลูกผักกินได้เอาไว้กินเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกอื่นๆทั่วประเทศ

                เครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติทางออนไลน์ของชมรมคนปลูกผักกินได้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกใน GotoKnow.org ที่  http://www.gotoknow.org/planet/vegetableeatableแต่มีสมาชิกจำนวนน้อย ต่อมามีการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ผัก มีการให้ความรู้ในเรื่องผักและอาหารที่เป็นสมุนไพรให้แก่สมาชิก นอกจากนี้ยังขยายเครือข่ายการปลูกผักกินได้เป็นอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในพื้นที่กันดารอีกด้วย 

                ดังนั้นเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติทางออนไลน์ของชมรมคนปลูกผักกินได้ใน GotoKnow.orgจึงสนใจดำเนินโครงการเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติทางออนไลน์ของชมรมคนปลูกผักกินได้ใน GotoKnow.orgขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการปลูกผักกินได้จากบุคคลหลายสาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการสกัดความรู้ การถอดบทเรียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์บุคคลทั่วไปที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ในการปลูกผักกินได้ต่อไป