ความเห็น 9940

KM กับการทำงานของหัวหน้าส่วนงานด้านการบริหาร

บรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

การจัดโครงการ ลปรร.ฯ รุ่นที่ 3 มีกำหนดการสำคัญๆดังนี้

    - วันที่ 20 /3/49 จัด ณ ห้องโมคลาน  อาคารบริหาร มวล. 

         เช้า - พิธีเปิดโดยอธิการบดี

               - บรรยายพิเศษเรื่อง " รักวลัยลักษณ์ ทำงานเพื่อ  

                  วลัยลักษณ์ " โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

               - บรรยายพิเศษเรื่อง " แนวคิดและกระบวนการ

                 จัดการความรู้ : ประสบการณ์การจัดการความรู้

                  ในคณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ "     

           บ่าย - บรรยายพิเศษ (ต่อ)

                 - แนะนำ WU   WEB / BLOG 

 วันที่ 22-24 /3/49 จัดโครงการฯ ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท  อ.สิงหนคร จ.สงขลา

      - วันที่ 22 /3/49   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ / Walk Rally

      - วันที่ 23-24 /3/49 กิจกรรมการลปรร./การเล่าเรื่องความ

         สำเร็จหรือความภูมิใจเล็กๆ ในการทำงาน / การสะกัด

         ความรู้ / การสร้างตารางอิสรภาพ / การประเมินหน่วย

         งานตนเอง / การนำเสนอเครื่องมือชุด"สายธารแห่ง

         ปัญญาและบันไดแห่งการเรียนรู้" / การทำ AAR /

         พิธีปิดโดยอธิการบดี / กิจกรรมก่อนลา

     สำหรับคณะทำงานฯ ที่จะจัดกิจกรรมในวันที่ 22/3/49 และ  ทำหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรในวันที่ 23-24/3/49 จะประกอบด้วย หัวหน้าส่วนพัสดุ  หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา  หัวหน้าส่วนสารบรรณฯ  หัวหน้าส่วนการเงินฯ  หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่  หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ  หัวหน้าส่วนแผนงาน  หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์  หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ และ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน (ซึ่งจะมีการปรึกษาหารือเพื่อแบ่งภารกิจในแต่ละเรื่องต่อไป)  โดยมีพนักงานหน่วยพัฒนาองค์กรทำหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ   และมี    "คุณเอื้อ" / รศ .สมนึก คอยสนับสนุน /ให้กำลังใจและอำนวยการจัดโครงการฯ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้