ความเห็น


เรื่องประกาศให้ทราบ ครับ

วันนี้ หลังจากปรึกษาเจ้าหน้าที่วิชาการคณะแล้ว (คุณวิภา/พี่แหม่ม)ครูมีเรื่องแจ้งให้นิสิตที่รักทุกท่านทราบดังนี้ ครับ

๑. การแก้ไขผลการเรียนที่ได้เกรด F  หลังจากแก้ไขผลการเรียนแล้ว  เกรดที่ปรากฏในTranscript จะเป็นเกรดทุกเกรดที่มีการลงทะเบียนไป(มีปรากฏ F  ด้วย) แต่เกรดที่จะถูกนำมาคำนวนผลการเรียนจะเป็นเกรดล่าสุดที่ได้เท่านั้น  และหน่วยกิตที่ลงเพิ่มจะไม่ถูกนำมาคิดเป็นตัวหารเพิ่ม 

ข้อควรระวัง ในกรณีที่จะทำกร re-grade ต้องแน่ใจว่าจะได้เกรดสูงกว่าเดิม  มิฉะนั้นจะกลายเป็นการฉุดเกรดลง เว้นกรณี นิสิตได้ผลการศึกษา เป็น F ทำให้ต้องแก้เกรดอยู่แล้ว ก็จำเป็นต้องลงทะเบียน

๒.การขอย้ายสาขาวิชา มีหลักเกณฑ์ดังนี้

๒.๑ ต้องมีผลการศึกษาอย่างน้อย ๒ ภาคเรียนจึงจะขอย้ายสาขาได้

๒.๒ ต้องได้เกรดเฉลี่ยรวมทุกภาคเรียน ทุกรายวิชา ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐

๒.๓ ต้องได้เกรดเฉลี่ยรวมทุกภาคเรียน ในทุกรายวิชากฎหมายที่ลงทะเบียน ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐

๒.๔ ต้องดำเนินการยื่นคำร้องให้หน่วยทะเบียนกลางก่อนเปิดภาคเรียน ในทุกๆ ภาค

๓.ผลของการย้ายสาขาเรียน จะทำให้รายวิชาในหลักสูตรที่นิสิตเคยเรียนมาปรากฏในโครงสร้างหลักสูตร ในช่องวิชาเลือกเสรี

๔. หากนิสิตติด F ให้พยายามแก้เกรด F ก่อนเพื่อมิให้เป็นตัวฉุดคะแนน อย่าพึ่งไป Reเกรดรายวิชาที่ได้เกรดต่ำ  ถ้ารายวิชานั้นเปิดทุกภาคเรียน อาจแก้ปัญหาเวลาเรียนซ้ำซ้อนโดยขอเปิด Section ลอย (ให้ปรึกษาอาจารย์ผู้สอน + อาจารย์ที่ปรึกษา + ฝ่ายวิชาการ)

 ๕. การลงทะเบียนเรียนขั้นต่ำ ตามระเบียบในแต่ละเทอมต้องไม่ต่ำกว่า ๙หน่วยกิต แต่ในทางปฏิบัติสามารถถอนได้ตามที่ต้องการ เพราะใช้ระบบเหมาจ่าย

๖. การลงทะเบียนขั้นสูง ใช้อัตราก้าวหน้าดังนี้

ปี หนึ่ง ลงทะเบียนตามปกติไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต

ปี สอง ลงทะเบียนตามปกติไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ลงฯเกินได้ ไม่เกิน ๒๓ หน่วยกิต

ปี สาม ลงทะเบียนตามปกติไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ลงฯเกินได้ ไม่เกิน ๒๔ หน่วยกิต

ปี สี่ ลงทะเบียนตามปกติไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ลงฯเกินได้ ไม่เกิน ๒๕ หน่วยกิต

 ประกาศ ณวันที่ ๘ ธันวามคม ๒๕๒๑

หากมีปัญหาสงสัยให้นิสิตโพสต์ที่บล็อกนะครับครูจะมาเช็คทุกวัน

ดูแลตัวเองให้ดีนะครับ

อ.วิว

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี