ความเห็น 985924

โอกาสทองที่จะแก้วิกฤตไทย ด้วยรัฐบาลพิเศษเฉพาะกาลเพื่อความปรองดองแห่งชาติ

สงวน
IP: xxx.26.121.135
เขียนเมื่อ 

การพัฒนาการเมืองไทย

+++ ต้องเริ่มจากนักการเมืองที่มีคุณภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต ให้ความสำคัญและมองเห็นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก

+++ ภาคประชาชนและ ประชาสังคม ควรฉลาดในการรับ/บริโภคข้อมูลข่าวสารที่มีมากมาย หลากหลาย

+++ และสำคัญที่สุกคือ การรักษาวัฒนธรรมของความเป็นไทย น้ำใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูล