ความเห็น 985823

โอกาสทองที่จะแก้วิกฤตไทย ด้วยรัฐบาลพิเศษเฉพาะกาลเพื่อความปรองดองแห่งชาติ

เขียนเมื่อ 

เรียนอ.ไพบูลย์

ถ้านักการเมืองไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน+พวกพ้องเกินไป...ประเทศไทยคงจะไปได้

ไกลกว่านี้แน่นอนค่ะ...(เก่ง+โกง)เลือกมาทำร้ายประเทศทำไม?????

^-^ ขอบคุณค่ะ