ความเห็น 9653

KM กับการทำงานของหัวหน้าส่วนงานด้านการบริหาร

นายบรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

ในช่วงบ่ายของวันที่ 17 /1/49 ที่ผ่านมา  ผมในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  และในฐานะผู้แทนสมาชิกสังกัดหน่วยพัฒนาองค์กร  ได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาสมาชิกสัมพันธ์   ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ มวล. จำกัด  จัดขึ้น  ณ ห้องตุมปัง  อาคารบริหาร   การจัดสัมมนาฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ให้ผู้แทนสมาชิกและสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ(ร่าง)แผนปฏิบัติการประจำปี 2549  ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ฯ ประมาณเดือนมีนาคม 2549   2)เพื่อให้สมาชิกสะท้อนปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์ในปีที่ผ่านมา  พร้อมกับเสนอแนะแนงทางในการดำเนินการ  3)เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการ / ฝ่ายจัดการสหกรณ์ กับสมาชิก  และ 4)เพื่อให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานสหกรณ์   ในการสัมมนาฯ ดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 คน  มีพี่นิรันดร์  จินดานาคทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการ (แบบกันเอง) และเป็นคุณอำนวยคอยกระตุ้นให้สมาชิกเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่  

      ก่อนที่จะมีการลปรร. ดร.โอภาส  ตันติฐากูร ประธานกรรมการดำเนินการและประธานกรรมการอำนวยการได้กล่าวเปิดการสัมมนาและรายงานสรุปผลความคืบหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการ  หลังจากนั้นดร.วันชาติ  ปรีชาติวงศ์ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการเงินกู้  และพี่นิรันดร์  จินดานาค  ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินการของคณะกรรมการเงินกู้  และของคณะกรรมการศึกษา ฯ ตามลำดับ

     ในช่วงเวลาของการ ลปรร. นั้นสมาชิกได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวสมาชิกเองและต่อสหกรณ์  เช่น แนวทางในการเก็บออมเงิน / สร้างทรัพย์สมบัติให้กับตนเองในอนาคต   การขยายสิทธิในการอนุมัติเงินกู้สามัญให้กับสมาชิกที่เป็นพนักงานในระบบสัญญาจ้าง  การส่งเสริมให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากขึ้น   แนวทางในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้พนักงานสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น  การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกิจกรรมสาธารณประโยชน์  เป็นต้น

      สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหม่และเป็นสิ่งที่ดีทั้งสำหรับพนักงาน(ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์และไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์) และสำหรับสหกรณ์ คือผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ได้เสนอแนะและเห็นชอบให้สหกรณ์ประสานงานมายังหน่วยพัฒนาองค์กร เพื่อจัดตั้ง"ชุมชนคนสหกรณ์" ขึ้นมาอย่างเป็นทางการ  โดยมีวัตถุประสงค์คล้ายๆกับการจัดสัมมนาฯในครั้งนี้  เพียงแต่มีการเปลี่ยนเวทีจากเวทีจริง ณ ห้องตุมปัง  เป็นเวทีเสมือนจริงคือผ่านเว็บ / บล็อค KM  ขณะนี้ผมได้จัดส่งใบสมัครไปให้สหกรณ์แล้ว  สมาชิกต้องติดตามความคืบหน้าในเว็บ/บล็อก KM ต่อไป